Historie naší školy

    Stará fotografie naší školy  Po 1. světové válce byl v ústavech pro choromyslné zjištěn nárůst počtu dětí a mladistvých. Z tohoto důvodu nastala potřeba soustředit péči o duševně postižené děti do jednoho ústavu, kde by jim byla poskytnuta veškerá odborná péče, výchova a výuka.

   V březnu roku 1923 byl ústav v Opařanech přeměněn na ústav pro slabomyslné děti a ředitel dr. Prokop Urban byl pověřen připravit koncepci pro tento ústav.

   V roce 1924 byla započata stavba budovy moderní školy s dostatkem tříd i kabinetů, prostornou tělocvičnou a krytým bazénem (tehdy jediným v jižních Čechách).

   V září roku 1926 začala budova jako soukromá ústavní škola sloužit vzdělávání dětí dle učebních osnov, které sám vypracoval dr. Prokop Urban. Škola měla právo od počátku své existence vydávat vysvědčení, mající stejnou platnost jako ve veřejných školách. Prvními učitelkami byly řádové sestry z Kongreagace Školských sester v Břevnově.

   Již v roce 1928 vyučování  probíhalo podle učebních osnov vydaných ministerstvem školství, které předpokládaly, že i postižené dítě má nárok na nejlepší vzdělání. Téměř každodenní návštěva ředitele ústavu ve škole umožňovala informování vyučujících o zdravotním stavu dětí a zpětně se dovídal o práci žáků ve škole. Velký důraz byl kladen na manuální práce  (ruční práce, vyšívání, práce na školní zahradě).

   V roce 1935 dochází ke změně názvu, který zní "Zemská ústavní škola pro slabomyslné děti v Opařanech".

   V roce 1940 musela být budova školy vyklizena a předána německým úřadům. Výuka probíhala v jiných budovách a místnostech ústavu. Ke svému poslání se budova školy vrátila až v roce 1946.

   V roce 1948, kdy byla škola zestátněna, došlo i ke změně názvu ústavu na "Státní dětskou psychiatrickou léčebnu". Počet dětí zařazených do výuky se neustále zvyšoval. Například v roce 1926 výuka začala se 35 dětmi ve 3 třídách, v roce 1936 již školu navštěvovalo 83 žáků v 6 třídách, roce 1970 průměrný počet žáků činil 205 dětí, které byly vzdělávány ve 20 třídách.

   V roce 1985 byla zřízena jedna třída střední školy, kde probíhala výuka žáků 14 – 16letých v rámci povinné 10leté školní docházky. Po časovém odstupu bylo zřízení velkým krokem vpřed. Bohužel tato třída byla již následujícího roku zrušena, ačkoliv pedagogické vzdělání speciálních pedagogů mělo a má platnost i pro žáky této věkové skupiny.

   V roce 1996 byla škola zařazena do sítě škol se součástmi – Speciální základní škola, Zvláštní škola a Pomocná škola. Kapacita školy  jednotlivých typů škol se postupně měnila a v současnosti kapacita základní školy je 74 žáci, zvláštní školy 78 žáků a pomocné školy 32 žáky. Samozřejmě neustálé nové poznatky v oblasti medicíny odrážející se v pedopsychiatrické péči, nové diagnostické postupy a změny v přístupu k dětskému pacientovy se zákonitě odrážejí v současné péči o dětského pacienta.

   Speciálně pedagogická činnost díky nižšímu počtu žáků může respektovat individuální zvláštnosti každého jednotlivce a lze pro něj upravit individuální plán výuky. Výuka je zajišťována speciálními pedagogy (etoped, psychoped, logoped, surdoped) dle vzdělávacích programů Základní škola, Základní škola praktická a Základní škola speciální.

   Výchovně vzdělávací činnost ve všech typech probíhá ve dvou budovách a z tohoto důvodu jsou žáci všech typů programů v neustálém kontaktu. Setkávajíc se o přestávkách, měří své síly ve sportovních a uměleckých soutěžích. Naše speciální školy vzdělávají i žáky, kteří nejsou pacienty dětské léčebny. V roce 1995 počet těchto dětí byl 1 žák a od tohoto roku počet rodičů, kteří se obrátili o pomoc pro své děti v oblasti výchovně vzdělávací se postupně dle potřeby zvyšuje.

   Do roku 2000 byly školy řízeny Školským úřadem v Táboře a po jeho zrušením odborem školství při Okresním úřadu v Táboře.

   Od 1.9.2000 přešly školy do právní subjektivity a jejich součástí se stalo elokované pracoviště při ONT Tábor – název tohoto nového zařízení se změnil na "Speciální školy při zdravotnických zařízení".

   Od 1.7.2001 se stal zřizovatelem Jihočeský kraj, který k 6.3.2001 převedl elokované pracoviště v Táboře pod jiný právní subjekt. Poslední změna názvu školy, která nejlépe vystihuje poslání škol, nastala k 1.7.2002 – "Speciální školy při Dětské psychiatrické léčebně Opařany 160".

   Od 1.1.2006 se opět změnil název školy - "Základní škola při DPL, Opařany 160“.