Ohlasy na výstavu prací žáků naší školy v Městské knihovně Tábor

1.11.-30.11. 2008 proběhla prezentační výstava výtvarných prací žáků naší školy v Městské knihovně Tábor – zde jsou některé z ohlasů.

 

 

7.11.2008 paní Lenka z Tábora: „Líbí se mi, když se děti s nějakým problémem umí vyjádřit kreativním způsobem, který jim snad dopomůže k jeho překonání. Oceňuji, že i obyčejná veřejnost má možnost shlédnout tato dílka a pokochat se jejich krásou. Jsem ráda, že tomu tak je. Děti z DPL….jen dále tvořte, pokud Vás to baví!Alespoň i nám uděláte radost! Přeji hezké uzdravení a  šťastné návraty domů.“

 

 

 

 

 

 

19.11.2008 paní Alena: „ Je moc krásné vejít po náročném dni do místnosti plné tak krásných obrázků. Jsou vážně všechny moc pěkné.“

 

 

 

 

 

 

„Díky za možnost shlédnout tak hezká díl(k)a.“

 

 

„Docela pěkné a nápadité. Díky.“

 

 

„Krásná výstava! Díky.“

Více ve fotogalerii

 

 

 

 

 

Koncepce školy z pohledu EVVO

Dne 10.10.2008 jsme v ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech slavnostně otevřeli nově upravenou školní zahradu. Rekonstrukci jsme mohli uskutečnit díky dotaci z rozvojového programu MŠMT určeného na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Celkové náklady dosáhly 135 000Kč, z toho 27 600Kč dodala škola z vlastních zdrojů. Pro získání finančních prostředků jsme podali dva projekty, oba byly úspěšné.

 Projekty byly součástí plánovaných změn, které uskutečňujeme ve struktuře výchovně vzdělávacího procesu v naší škole. Vytvořili jsme individuální pracovní místa pro žáky, zřídili relaxační koutky a spolu s pedagogy začali ve třídě pracovat také asistenti pedagoga. Škola vzdělává zdravotně postižené a v rámci pomoci těmto psychiatricky nemocným dětem, uplatňujeme ve výuce různé metody a formy práce a využíváme takové učební strategie, které vedou k optimálním výsledkům. Naše výuka je součástí léčebného procesu a protože psychiatrický pacient potřebuje nejen změny metod a forem práce, ale také variabilitu prostředí, probíhá vzdělávání a relaxace v různých učebnách. Používáme audiovizuální učebnu, počítačovou třídu, dílny, tělocvičnu, hřiště a nově přibyla možnost učit se a relaxovat v příjemném prostředí zahrady v otevřené zahradní učebně.

 Rádi bychom rozšířili nabídku o další specializované učebny. V létě jsme podali projekt z ESF, který by nám měl umožnit zařízení další z nich – tzv. muzikodílny. Plánujeme také vybudování cvičného bytu (hlavně pro žáky ze základní školy speciální). Těmito aktivitami se snažíme naplňovat náš cíl – zabezpečení intenzivního vzdělávacího procesu. Procesu, který zohledňuje aktuální zdravotní stav dítěte, jeho kognitivní a adaptační možnosti, který navazuje na zjištěnou úroveň osvojených kompetencí, znalostí a návyků a ve svém důsledku povede k úspěšnému zařazení žáka zpět do jeho kmenové školy.

 Škola touto cestou přispívá ke zkvalitnění komplexní pedopsychiatrické péče o děti léčené v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Je nedílnou součástí léčebného procesu a profesionálním způsobem přispívá k všestrannému rozvoji dětí s psychickou poruchou nebo chorobou. Proto jsme zahradu otevřeli symbolicky právě v Den duševního zdraví.

Mgr. Jarmila Drátovská

 

Výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou

Dne 30.9.2008 se 31 žáků ze Základní školy při DPL, Opařany 160  zúčastnilo výletu do ZOO Ohrada -  Hluboká nad Vltavou, kde pro žáky byla připravena přednáška o plazech. Po skončení přednášky si mohly děti na hada sáhnout. Zjistily, že had je na dotek velmi příjemný a všem se to moc líbilo. Před odjezdem ještě stačily projít celou ZOO, ze které se jim nejvíce líbil pavilon opic.  

  Světlana Kotrbová

 

 

 

 

 

Želvy zelenavé

 

Se začátkem nového školního roku 2008/2009 čekalo na žáky překvapení. Kromě nově vymalovaných prostor školy i terárium, ve kterém čekalo obrovské překvapení. Terárium jsme umístnili v jedné z tříd základní školy speciální a ubytovali v něm dva nové kamarády – želvy zelenavé. Pořízení želv bylo jedním  ze záměrů zahrnutých v projektu EVVO „Zahradu máme, život jí dáme.“ Základní myšlenkou je to, aby si děti uměly vytvořit blízký, kamarádský a zodpovědný vztah ke svému okolí, naučily se pečovat a zajišťovat životní podmínky živým tvorům. První týden školního roku se přicházeli žáci ze všech tříd na nové obyvatele školy podívat. Všichni se ze zvířátek radovali a chtěli si s nimi hrát. Zajímali se o to, co želvy jedí, jak se s nimi zachází, co potřebují k životu. Budeme doufat, že jim jejich počáteční nadšení vydrží, budeme se snažit je v jejich úsilí podporovat a budeme se těšit na to, co všechno společně s novými kamarády zažijeme.

     Ilona Prokopová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematika poruch chování

2. května 2008 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili v rámci ředitelského volna semináře na téma:Problematika poruch chování.

Číst dál: Problematika poruch chování

Jednorázové akce plněné v rámci Minimálního preventivního programu

   Ve dnech 22.10. – 24.10.2007 proběhly na naší škole DNY VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE. Do této akce se zapojily všechny typy škol – ZŠ, ZŠP a ZŠS. Žáci byli vedeni ke vzájemné spolupráci při výuce, oblékání, sportovních hrách, dramatizaci pohádky „ O řepě“a „O  kohoutkovi a slepičce“ , nácviku poskytování první pomoci. Spolupráce proběhla mezi žáky I. stupně ZŠ a II. stupně ZŠ, ZŠ a ZŠP, ale i ZŠ, ZŠP se ZŠS.

      V těchto dnech se pedagogičtí pracovníci zaměřili na prevenci sociálně patologických jevů, především drog. Poukázali na význam policie, vhodného využívání volného času, ovlivňování jedinců v dané partě a spolupráci mezi zdravými a postiženými spolužáky.

 

      DEN BEZ ŠŤOUCHANCŮ proběhl dne 22.2.2008. Do této akce se též zapojila celá naše škola. Tento den nejlépe proběhl na Základní škole speciální. Žáci na něj  reagovali velice pozitivně. I během celého školního roku se snaží dodržovat toto pravidlo, a proto si zasluhují pochvalu od ostatních žáků i pedagogů. Na I. stupni ZŠ a ZŠP se žáci také snažili prožít den bez šťouchanců. Během vyučování se jim dařilo své předsevzetí dodržet, ale o přestávkách na předsevzetí občas zapomněli.

      Žáci II. stupně ZŠ tento den pojali jako DEN SE ŠŤOUCHANCI. Někteří žáci úmyslně podněcovali ostatní žáky ke šťouchancům a pozorovali reakce spolužáků a pedagogů.

 

23.4.2008 se konal DEN PLNÝ KAMARÁDSTVÍ A PŘÁTELSTVÍ. Opět mezi sebou spolupracovali žáci  z jednotlivých typů škol. Ve třídách proběhly besedy na dané téma, společné vytváření pravidel slušného chování, vycházky do lesa s plněním různých úkolů zadaných v Morseově abecedě, společné tancování s hudbou a soutěživé hry.

Všem žákům se tento den líbil a těší se na další společné akce s novými kamarády.

 

 

 

 

 

 

 

Den přátelství a kamarádství

Na naší škole byl 24. duben výjimečným dnem.  Jeho mimořádnost byla obsažena ve slovech přátelství a kamarádství.

  A jak tento den probíhal? My s kolegyní jsme se rozhodly, že se pokusíme o to, aby naši žáci byli navzájem jeden druhému kamarádem, ale  že hlavním cílem našeho dne bude vyslat plamínek přátelství, aby zahřál naše kamarády na školičce.

  U nás na základní škole jsme vytvořili společný program pro děti ze základní školy a základní školy praktické. Žáci ze základní školy cítí intelektovou převahu nad spolužáky z praktické školy a mají tendence se nad ně povyšovat. Dle jejich myšlenkových pochodů, podpořených vývojovým obdobím puberty, mají tendence posuzovat lidi kolem sebe dle rovnice: chytřejší= lepší. V našem programu jsme se snažili o to, aby všichni žáci našli společnou řeč. Vyráběli jsme papírové krabičky, které jsem naplnili bonbóny a zavázali mašličkou.

  V další části dne jsme si povídali o dětech, které dochází do základní školy speciální a do rehabilitační třídy. Trochu jsme s kolegyní měly strach, jak naši žáci přijmou kamarády s větším mentálním postižením, obávaly jsme se možných urážek, výsměchu a nepochopení. Naši žáci však předali dárečky kamarádům a kamarádkám na školičce a nejen, že se nikomu neposmívali,  dokonce zcela spontánně mladší kamarády pohladili, chytli za ruku, pomohli jim do schodů. Možná si někdo řekne, že je to vlastně úplně banální, všední a nudné. My máme jiný názor. Jsme moc rády, že naši žáci v sobě skrývají i tuto stránku osobnosti a jsou schopni takového citu.

  Z tématického dne jsme všichni měli dobrý pocit. Naším snem by bylo, aby něco z té sváteční atmosféry v nás všech zůstalo a i v dalších všedních dnech jsme zažívali dny, které budou naplněny přátelstvím a kamarádstvím.

 

 

 

 

Mgr. Váchová a Kováčová

Plány práce základní školy ve školním roce 2007/2008.

Plány práce základní školy ve školním roce 2007/2008. Výuka na základní, praktické a speciální škole bude probíhat podle příslušných vzdělávacích programů v souladu se školními vzdělávacími plány vypracovanými pedagogy ZŠ při DPL, Opařany 160. Při tvorbě plánů individuálního vzdělávání budou využívány tyto programy dle školského zákona. Zápis do prvních tříd se bude konat v době od 15. ledna do 15. února 2008. Termín bude upřesněn podle konkrétní situace a požadavků. Nadále bude věnována zvýšená pozornost žákům s agresivním chováním a také vzájemným vztahům mezi žáky. Důraz bude kladen na rozvoj jejich hodnocení a sebehodnocení. Budeme pokračovat v trendu o větší rozsah péče o žáky s diagnózami speciální poruchy učení a speciální poruchy chování. Žáci budou pracovat individuálně s asistentkami pedagoga i mimo dobu hlavního vyučování. Depistáž těchto žáků bude prováděna v těsné spolupráci pedagogů školy a psychologů DPL. Péče pedagogických pracovníků bude i nadále věnována žákům týraným a zneužívaným, kteří již přišli do styku s návykovými látkami. V této souvislosti je nutno zmínit potřebu a nepostradatelnost prevence zneužívání návykových látek, patologického hráčství, intolerance, rasismu a antisemitismu a prevence dalších sociálně patologických jevů, proto byl vypracován projekt věnovaný protidrogové prevenci nazvaný „Drogy a já“, podle kterého vyučující budou postupovat při nenásilném učení žáků, jak říci drogám NE. V případě opakovaného užívání návykových látek v době výchovně vzdělávacího procesu budou přijímána opatření v souladu s vnitřním řádem školy. Písemná oznámení zákonným zástupcům budou učiněna bezodkladně tehdy, kdy nebudou účinná opatření v rámci pobytu žáka v DPL. V rámci rozvojového programu Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 byl zpracován projekt s názvem „Rok v přírodě – děti v zahradě“ a vypracován podrobný časový a pracovní harmonogram jeho realizace. Jeho cílem je motivace k aktivní ochraně přírody a ekologickému chování, zkvalitnění výuky přírodních věd, uplatnění znalostí žáků při praktických činnostech, konkretizace výuky, změna prostředí. V jednotlivých měsících jsou naplánovány různé činnosti, které podle počasí a možností uskutečňujeme venku. Každé zpestření výuky různými formami, střídání metod práce je změnou k lepšímu, má obrovský význam a ve velké míře žáky motivuje. Stavbu zahradního altánu – učebny v přírodě - vidíme jako velký přínos pro naši práci. Tento náš projekt byl již ministerstvem schválen. V základní škole speciální bude i nadále pokračovat výuka ve dvouhodinových blocích. Takto upravený výchovně vzdělávací proces se v minulých letech osvědčil. K získání pedagogické způsobilosti v souladu se školským zákonem bude pokračovat ve studiu speciální pedagogiky celkem šest pedagogických pracovníků. Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků bude převážně zaměřena na oblasti, které souvisejí s využíváním nových poznatků, forem a metod práce. Důraz bude kladen na jazykové vzdělávání. V průběhu školního roku je plánován alespoň jeden cvičný poplach, který by umožnil nácvik evakuace zdravotně postižených žáků. ZŠS bude nácviku evakuace věnovat více času a bude jej častěji opakovat. Ve výchovně vzdělávacím procesu bude i nadále upřednostňován individuální přístup k žákům. To umožní dosáhnout cíle – po dobu léčby zachovat a prohlubovat kompetence žáků tak, aby po návratu do své kmenové školy se mohli bez problémů začlenit do výuky. Žáci ZŠS budou včleňováni do jednotlivých tříd podle rozřazovacího testu. Dle finančních možností v rámci nákladů bude pokračovat obnova školních pomůcek, fondu učebnic, nákupu vhodných počítačových programů, DVD pro výuku všeobecných i odborných předmětů. Bude doplňována odborná psychiatrická a psychopedická literatura v učitelské knihovně. Plánujeme zřídit ve školní budově prostor pro zklidnění žáků v afektu – tzv. snoozelen. Odesílání žáků ze školy během vyučování bude podmíněno fyzickým ohrožením žáka samotného, ostatních spolužáků nebo personálu škol. Ke snížení tenze žáků budou v době přestávek prováděny relaxační aktivity. Ve výchovně vzdělávacím procesu bude i nadále upřednostňován individuální přístup k žákům. Škola bude věnovat větší pozornost vlastní propagaci. Ve vstupních prostorách DPL máme zřízenou nástěnku s informacemi o škole, v prostorách Obecní knihovny v Opařanech a Městské knihovny v Bechyni jsou instalovány výstavy prací našich žáků.Je domluvena možnost příležitostných výstav i v Městské knihovně v Táboře a jedná se též o možnosti prezentace v městských knihovnách v Písku a v Milevsku. Budeme se snažit o navázání spolupráce s dalšími školami v okolí Opařan. Byl sestaven tým pro tvorbu a aktualizaci webových stránek školy.

Stávka pedagogických pracovníků školství.

Pedagogičtí pracovníci školy při DPL v Opařanech vyjadřují písemnou podporu stávce pedagogických pracovníků školství plánované na 4.12 2007. Naši pedagogičtí pracovníci se svobodně vyjádřili na pracovní poradě a jednomyslně podporují chystanou stávku. Fyzicky se stávky nezúčastníme, v naší škole by to bylo obtížně proveditelné a postrádalo by to hlavní smysl. Většina našich žáků je umístěna v DPL Opařany a naše případná stávka by pouze zatížila provoz léčebny. Myšlenkám, za které se stávkuje, však vyjadřujeme podporu. Odsuzujeme chystaná restriktivní opatření, stejně jako informace o negativním dopadu dalších opatření na činnost škol a školských zařízení. Nesouhlasíme s navrhovanými opatřeními v oblasti platové, zároveň odsuzujeme dopad na oblast běžných výdajů – pořízení učebnic, učebních pomůcek, zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Plně si uvědomujeme, že veškerá navrhovaná opatření zatíží rodiče a konkrétně v naší škole, kde je většina žáků z dětských domovů, dojde k navýšení výdajů i pro stát. Naším společným přáním je, aby se situace ve školství stabilizovala a zvítězil zdravý rozum. Přáli bychom si, aby do školství proudilo více peněz. Investice do vzdělání by dle našeho měla být prvořadou prioritou. Toto je dopis, který zaslal kolektiv ZŠ při DPL, Opařany 160 Odborovému svazu pracovníků školství na podporu stávky. V Opařanech, 27.11. 2007 Mgr. Hana Váchová

O naší škole ...

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160, příspěvková organizace, je úplnou školou při zdravotnickém zařízení. Vzděláváme žáky, kteří jsou na léčení v DPL, ale do školy docházejí i někteří žáci z okolních vsí i měst, kteří klienty léčebny nejsou.

Výuka probíhá v programech Základní škola, Zvláštní škola a Pomocná škola. Škola se nachází v areálu DPL v příjemném prostředí parku. Pracujeme ve dvou budovách vzdálených od sebe přibližně 100 metrů. Žáci musí do školy docházet asi 200 metrů z ubytovacích prostor. Tím jsou zachovány stejné podmínky jako v běžném životě.

Počet i složení žáků se neustále mění. Křivka sledující změny v počtu se začíná zdvíhat hned od počátku září, s drobnými výkyvy stoupá až na dvojnásobný počet a vrcholu dosahuje v květnu.

Vzhledem ke skutečnosti, že DPL v Opařanech je největší dětskou psychiatrickou léčebnou v ČR, představuje naše klientela široké spektrum psychiatrických diagnóz. Naši žáci jsou ve věku 6 – 17 let. Převažují děti s poruchami chování, významnou skupinou jsou i děti s ADHD (hyperaktivní s poruchami pozornosti) a děti s různými typy a stupni specifických poruch učení. Velkou skupinu tvoří žáci ze sociálně patologického prostředí, s disharmonickým vývojem osobnosti i děti se závislostním chováním. Menší procento dětí přichází s psychopatologickým vývojem osobnosti, se suicidálními tendencemi, či s poruchami příjmu potravy a pracujeme i s dětmi zanedbávanými a týranými.

Denně dochází ke změnám ve složení žákovských kolektivů, což velmi znesnadňuje práci všem zaměstnancům školy. Pedagogický sbor tvoří 16 učitelů a 4 asistentky učitele. Vzhledem k tomu, že ve škole pracuje 12 speciálních pedagogů, je o žáky velmi dobře postaráno. Pro mnohé zpracováváme individuální výchovně vzdělávací plány, které jim umožňují přiměřeným tempem zvládat předepsané učivo.

 Naše škola

Rozsah školní zátěže určuje u našich žáků ředitelka školy po domluvě s ošetřujícím lékařem. Výuka probíhá v dopoledních hodinách. Odpolední hodiny jsou naplněny různými terapiemi a sportovními nebo pracovními aktivitami, takže těžištěm školní práce zůstává intenzivní vzdělávání.

Význam školy spočívá v aktivním zapojení všech dětí do výuky dle jejich dispozic. Všichni učitelé se snaží o individuální přístup ke každému žáku (možnost individualizace výuky). Hledají vhodné a efektivní způsoby nápravy a reedukace.

Cílem naší školy je, aby žák dosáhl zlepšení sociálních dovedností, školních dovedností a znalostí a celkových psychických schopností, aby se mohl bez výraznějších obtíží znovu začlenit do svého sociálního prostředí a kmenové školy.

Další články...

  1. Historie naší školy