Ekodivadélko v naší škole

Dne 2.11.2010 k nám do školy zavítalo Ekodivadélko o.p.s. Rosa z Českých Budějovic. Žáci I. stupně ZŠ, ZŠP a ZŠS měli možnost shlédnout loutkovou pohádku HONZÍK VE STRAŠIDELNÉM LESE. Součástí představení byl i výukový program POHÁDKOVÁ RECYKLACE, v němž měli žáci pomocí úkolů a hádanek určovat jaké druhy odpadu jsou nebezpečné a jedovaté, a proč do lesa nepatří. Děti určovaly podle obrázků, kam který odpad patří, druhy kontejnerů, kde jsou kontejnery v nejbližším okolí rozmístněny a kde se v naší obci nachází sběrný dvůr. 
Děti byly moc šikovné a tak na závěr dostaly za odměnu samolepky se zvířátky. Nejen že se nám pohádka moc líbila, ale ještě nás poučila. Budeme se těšit na další setkání.   Šárka Hejhalová
 

Den otevřených dveří v naší škole

Dne 12.10.2010 u příležitosti Dne duševního zdraví (10.10.) se na naší škole jako už tradičně konal den otevřených dveří.
 V dopoledních hodinách probíhala prohlídka školy, které se zúčastnila veřejnost, žáci ZŠ Opařany, bývalí zaměstnanci školy i pedagogové z podobných typů škol a pracovníci ze SPC ve Strakonicích. Školu také navštívila paní Mgr. Marie Hanusová, která zde reprezentovala zřizovatele – Jihočeský kraj.
 U vchodu do školy stáli žáci naší školy, kteří návštěvníky vítali, dávali jim k podpisu knihu návštěv a upozorňovali je na aktivity, které ve škole probíhají. Kromě toho ale probíhala běžná výuka. Návštěvníci tak mohli nahlédnout do jednotlivých tříd a udělat si představu o tom, jak děti v hodinách pracují.
 V suterénu se konaly podzimní dílničky. Zde si mohli návštěvníci vyrobit vkusné podzimní dekorace. Vedoucími zde nebyli pedagogové, ale děti ze ZŠS, které pomáhaly s výrobou, a které se snažily návštěvníky povzbuzovat při samotné činnosti.
 Hosté nahlédli do všech tříd, do muzikoateliéru a pozdravili se i s želvami, které v naší škole bydlí. Návštěvníci také měli možnost seznámit se s materiály k výuce EVVO, která je součástí jednotlivých předmětů. Pro mnohé návštěvníky bylo zajímavé nahlédnutí do autistické a rehabilitační třídy.
  V odpoledních hodinách probíhaly prezentace, při kterých paní ředitelka Mgr. J. Drátovská účastníky setkání seznámila s činností školy. Mgr. J. Kováčová informovala přítomné o činnosti autistické třídy, Mgr. D. Jarolímová nastínila práci ve třídách s rehabilitačním vzdělávacím programem, Mgr. Š. Hejhalová seznámila přítomné s EVVO na škole. Na úplný závěr vystoupila. Mgr. M. Mandovcová, která představila nový předmět OSR a nastínila jeho realizaci v muzikoateliéru.
 Po celou dobu školu navštěvovali žáci ze ZŠ v Opařanech, kteří se ve skupinách účastnili prohlídky školy a práce v muzikoateliéru. Odpolední besedy u kulatého stolu se účastnila paní PhDr.Marta Teplá z ministerstva školství, pracovníci DPL včetně paní ředitelky MUDr. Ivy Hodkové a zaměstnanci školy.
  Co říci na závěr? Diskuse byla podnětná a plodná, návštěvníci si udělali představu o chodu školy a práci pedagogů v různých typech škol, mnozí získali nové informace a pro některé z návštěv snad vyplynula témata k zamyšlení.
Na úplný závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o hladký průběh celého dnu a zvláště pak paní ředitelce, která je duší a iniciátorkou dnů otevřených dveří.
 
 
  H. Němcová

Výstava výtvarných prací žáků v Milevsku

V době letních prázdnin se uskutečnila v Městské knihovně v Milevsku výstava výtvarných prací žáků s environmentální tématikou. Výstava se setkala s kladnými ohlasy veřejnosti, což je ocenění schopností našich žáků i práce pedagogů.

Borec školy 2010/2011

Pozor, pozor, pozor
Borec školy se ozývá, v měsíci září odstartujeme již 4. ročník celoškolské celoroční sportovní soutěže.
Vyzýváme všechny silné, šikovné a všestranně nadané sportovce s touhou něco v životě dokázat. Přeborník zůstane zaspán na tabuli rekordů naší školy do té doby, než se najde nový přemožitel.
Co je třeba k tomu, aby ses zúčastnil klání: důležité jsou základní fyzické předpoklady, ale hlavně chuť něco dokázat a být v něčem dobrý.Vždy závodím fair play, chci sice vyhrát, ale je to čestné soutěžení.
A zde jsou zářijové disciplíny:
1. Běh na 50m
2. Skok do dálky z místa
  Soutěžit se bude do posledního zářijového dne a první borci letošního školního roku budou známi začátkem října. Přeji hodně sportovních úspěchů.
  Zaznamenala Mgr. Hana Váchová
 
  
 

Prezentace

Vyhlášení ředitelského volna - šk.rok 2009/2010

klikněte zde

Vyhlášení ředitelského volna - šk.rok 2008/2009

klikněte zde

Ohlasy na výstavu prací žáků naší školy v Městské knihovně Tábor

1.11.-30.11. 2008 proběhla prezentační výstava výtvarných prací žáků naší školy v Městské knihovně Tábor – zde jsou některé z ohlasů.

 

 

7.11.2008 paní Lenka z Tábora: „Líbí se mi, když se děti s nějakým problémem umí vyjádřit kreativním způsobem, který jim snad dopomůže k jeho překonání. Oceňuji, že i obyčejná veřejnost má možnost shlédnout tato dílka a pokochat se jejich krásou. Jsem ráda, že tomu tak je. Děti z DPL….jen dále tvořte, pokud Vás to baví!Alespoň i nám uděláte radost! Přeji hezké uzdravení a  šťastné návraty domů.“

 

 

 

 

 

 

19.11.2008 paní Alena: „ Je moc krásné vejít po náročném dni do místnosti plné tak krásných obrázků. Jsou vážně všechny moc pěkné.“

 

 

 

 

 

 

„Díky za možnost shlédnout tak hezká díl(k)a.“

 

 

„Docela pěkné a nápadité. Díky.“

 

 

„Krásná výstava! Díky.“

Více ve fotogalerii

 

 

 

 

 

Koncepce školy z pohledu EVVO

Dne 10.10.2008 jsme v ZŠ při Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech slavnostně otevřeli nově upravenou školní zahradu. Rekonstrukci jsme mohli uskutečnit díky dotaci z rozvojového programu MŠMT určeného na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Celkové náklady dosáhly 135 000Kč, z toho 27 600Kč dodala škola z vlastních zdrojů. Pro získání finančních prostředků jsme podali dva projekty, oba byly úspěšné.

 Projekty byly součástí plánovaných změn, které uskutečňujeme ve struktuře výchovně vzdělávacího procesu v naší škole. Vytvořili jsme individuální pracovní místa pro žáky, zřídili relaxační koutky a spolu s pedagogy začali ve třídě pracovat také asistenti pedagoga. Škola vzdělává zdravotně postižené a v rámci pomoci těmto psychiatricky nemocným dětem, uplatňujeme ve výuce různé metody a formy práce a využíváme takové učební strategie, které vedou k optimálním výsledkům. Naše výuka je součástí léčebného procesu a protože psychiatrický pacient potřebuje nejen změny metod a forem práce, ale také variabilitu prostředí, probíhá vzdělávání a relaxace v různých učebnách. Používáme audiovizuální učebnu, počítačovou třídu, dílny, tělocvičnu, hřiště a nově přibyla možnost učit se a relaxovat v příjemném prostředí zahrady v otevřené zahradní učebně.

 Rádi bychom rozšířili nabídku o další specializované učebny. V létě jsme podali projekt z ESF, který by nám měl umožnit zařízení další z nich – tzv. muzikodílny. Plánujeme také vybudování cvičného bytu (hlavně pro žáky ze základní školy speciální). Těmito aktivitami se snažíme naplňovat náš cíl – zabezpečení intenzivního vzdělávacího procesu. Procesu, který zohledňuje aktuální zdravotní stav dítěte, jeho kognitivní a adaptační možnosti, který navazuje na zjištěnou úroveň osvojených kompetencí, znalostí a návyků a ve svém důsledku povede k úspěšnému zařazení žáka zpět do jeho kmenové školy.

 Škola touto cestou přispívá ke zkvalitnění komplexní pedopsychiatrické péče o děti léčené v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Je nedílnou součástí léčebného procesu a profesionálním způsobem přispívá k všestrannému rozvoji dětí s psychickou poruchou nebo chorobou. Proto jsme zahradu otevřeli symbolicky právě v Den duševního zdraví.

Mgr. Jarmila Drátovská

 

Výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou

Dne 30.9.2008 se 31 žáků ze Základní školy při DPL, Opařany 160  zúčastnilo výletu do ZOO Ohrada -  Hluboká nad Vltavou, kde pro žáky byla připravena přednáška o plazech. Po skončení přednášky si mohly děti na hada sáhnout. Zjistily, že had je na dotek velmi příjemný a všem se to moc líbilo. Před odjezdem ještě stačily projít celou ZOO, ze které se jim nejvíce líbil pavilon opic.  

  Světlana Kotrbová